Kikokotoa Mafao
Aina ya Mafao:
Muda Uliochangia (MIEZI):
Wastani wa Mshahara kwa mwaka (TSZ):
Pensheni ya Mwezi (TZS):
Pensheni ya Mkupuo (TZS):